Vojno i policijsko upravno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaVojno i policijsko upravno pravo
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova3.5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. ORGANIZACIJA POLICIJE 2. PRAVA I DUŽNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA 3. PRIJAM U POLICIJU I ZVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA 4. ODGOVORNOST ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI 5. PRESTANAK SLUŽBE 6. POLICIJSKI POSLOVI 7. POLICIJSKE OVLASTI 8. ULOGA PREDSJEDNIKA RH KAO VRHOVNOG ZAPOVJEDNIKA ORUŽANIH SNAGA 9. NADLEŽNA TIJELA ZA OBNAŠANJE OBRAMBENIH FUNKCIJA 10. DUŽNOSTI I PRAVA DRŽAVLJANA U OBRANI 11. ORUŽANE SNAGE

Ishodi učenja kolegija

definirati, nabrojati i objasniti policijske poslove i ovlasti, objasniti načine osnovne organizacije policije i oružanih snaga, navesti nadležna tijela državne vlasti i državne uprave za upravljanje, rukovođenje i zapovijedanje u policiji i oružanim snagama, razlikovati prava i dužnosti policijskih službenika te opisati uvjete za prijam određene osobe u policiju, razlikovati i objasniti specifičnosti radno-pravnog položaja policijskih službenika,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu uz aktivno sudjelovanje (ukoliko navedeni izborni predmet upiše veći broj (više od 10) studenata, u protivnome je nastava konzultativna). Nazočnost i sudjelovanje 70% u nastavi preduvjeti su podjeljivanja potpisa kao uredno izvršenih studentskih obveza. U slučaju dužeg vremenskog razdoblja nemogućnosti prisustvovanja nastavi, studenti su dužni opravdati svoje izostanke predmetnom profesoru U iznimnim situacijama i kada je to opravdano, nastava i ispit održavat će se online putem korištenjem dostupnih platformi (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Zakon o policiji, . NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 ,121/16, 66/19. 2022.
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, . NN 76/09, 92/14, 70/19. 2022.
Zakon o obrani, . NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 70/19. 2022.
Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, . NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 125/19. 2022.
Zakon o nadzoru državne granice, . NN 83/13, 27/16, 114/22. 2022.
Izborna literatura
Staničić, F.. Policijsko upravno pravo. 2015. Narodne novine, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleMilitary and Police Administrative Law
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits3.5
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. POLICE ORGANIZATION 2. RIGHTS AND DUTIES OF POLICE OFFICERS 3. ADMISSION TO THE POLICE AND TITLES OF POLICE OFFICERS 4. RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS OF OFFICIAL DUTY 5. TERMINATION OF SERVICE 6. POLICE AFFAIRS 7. POLICE POWERS 8. THE ROLE OF THE PRESIDENT OF THE ROC AS THE SUPREME COMMANDER OF THE ARMED FORCES 9. COMPETENT AUTHORITIES FOR THE CONDUCT OF DEFENSE FUNCTIONS 10. DUTIES AND RIGHTS OF CITIZENS IN DEFENSE 11. ARMED FORCES

Course learning outcomes

define, enumerate and explain police duties and powers, explain the ways of the basic organization of the police and armed forces, list the competent bodies of the state government and state administration for management, leadership and command in the police and armed forces, distinguish the rights and duties of police officers and describe the conditions for admission of a certain person to the police, distinguish and explain the specifics of the labor and legal position of police officers,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu uz aktivno sudjelovanje (ukoliko navedeni izborni predmet upiše veći broj (više od 10) studenata, u protivnome je nastava konzultativna). Nazočnost i sudjelovanje 70% u nastavi preduvjeti su podjeljivanja potpisa kao uredno izvršenih studentskih obveza. U slučaju dužeg vremenskog razdoblja nemogućnosti prisustvovanja nastavi, studenti su dužni opravdati svoje izostanke predmetnom profesoru U iznimnim situacijama i kada je to opravdano, nastava i ispit održavat će se online putem korištenjem dostupnih platformi (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Zakon o policiji, . NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 ,121/16, 66/19. 2022.
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, . NN 76/09, 92/14, 70/19. 2022.
Zakon o obrani, . NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 70/19. 2022.
Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, . NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 125/19. 2022.
Zakon o nadzoru državne granice, . NN 83/13, 27/16, 114/22. 2022.
Optional reading
Staničić, F.. Policijsko upravno pravo. 2015. Narodne novine, Zagreb