Uredsko poslovanje

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUredsko poslovanje
Katedra ekonomskih znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Zgrada, kabinetRadićeva 13 soba 23/17
Telefon+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Nastavnik će tijekom razdoblja održavanja kolegija studentima: 1. Izložiti i protumačiti sustave uredskog poslovanja u RH i njihovu važnost za kvalitetno obavljanje glavnih poslova u organima (tijelima) uprave i stručnim službama Sabora i Vlade RH, Uredu Predsjednika Republike i drugim državnim tijelima, te u službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti; 2. Izložiti i proanalizirati organizacijsku strukturu pisarnice i pismohrana kao dijelova tijela i službi u kojima se najčešće odvija uredsko poslovanje; 3. Definirati i objasniti temeljne pojmove i načela uredskog poslovanja; 4. Izložiti i objasniti dijagrame radnji ili postupaka kroz koje se odvija uredsko poslovanje u tijelima državne uprave i drugim organima RH; 5. Demonstrirati na praktičnim primjerima i u stvarnom upravnom okruženju tijek odvijanja uredskog poslovanja u odabranom upravnom tijelu te pokzati i ukazati na važnost uredskog poslovanja kao skupa propisanih radnji za obavljanje glavnih poslova i zadaća upravnih i drugih državnih tijela.

Ishodi učenja kolegija

Prepoznati važnost različitih sustava uredskog poslovanja za uredno, zakonito i ekonomično obavljanje glavnih zadaća tijela i organizacija u svakom od sustava, Definirati i objasniti sadržaj i značenje glavnih pojmova i načela uredskog poslovanja u organima uprave i drugim državnim tijelima, te službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti;, Opisati i objasniti organizacijsku strukturu dijelova organa uprave i drugih tijela i pravnih osoba u kojima se najčešće i uglavnom odvija uredsko poslovanje, Izraziti i opisati sadržaj dijagrama svake od radnji kroz koje se odvija uredsko poslovanje, Koristiti i demonstrirati praktična znanja o tehnici sprovođenja uredskog poslovanja na svakoj od razina (radnji) uredskog poslovanja,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Redovito pohađanje nastave, najmanje 70 %. Redovito pohađanje terenske nastave i praktičnih vježbi, 70 %
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vojković, Goran. Uredsko poslovanje, spisovodstvo i upravljanje pismohranom. 2018. Narodne novine: Zagreb
Vojković, Goran. Nova Uredba o uredskom poslovanju. 2021. Informator : tjednik za pravna i ekonomska pitanja, vol. 69.
Odobaša, Rajko . Uredsko poslovanje - tijela državne uprave Republike Hrvatske (e-skripta) . 2012. Pravni fakultet: Osijek
. Uredba o uredskom poslovanju. 2021. Narodne novine 75/2021
Izborna literatura
Kasabašić, Štefanija. Novo uredsko poslovanje u primjeni : i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku : primjeri akata u upravnom postupku - primjena Zakona o općem upravnom postupku. 2015. Novi informator: Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleOffice Management
Chair of Economic Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Office AddressRadićeva 13 soba 23/17
Telephone+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The following topics are studied in the subject course / During the duration of the course, the professor will: 1. To present and interpret the systems of office operations in the Republic of Croatia and their importance for quality performance of the main tasks affairs in administrative bodies (bodies) and expert services of the Parliament and the Government of the Republic of Croatia, the Office of the President of the Republic and other state bodies, and in the services of local and regional self-government units and legal entities which have public powers; 2. To present and analyze the organizational structure of the office and library as parts of the body and services in which usually conducts office business; 3. Define and explain the basic terms and principles of office business; 4. To present and explain diagrams of actions or procedures through which office business in state administration bodies takes place and other bodies of the Republic of Croatia; 5. Demonstrate on practical examples and in a real administrative environment the course of office business in to the selected administrative body and to show and indicate the importance of office business as a set of prescribed actions for performing the main tasks and tasks of administrative and other state bodies.

Course learning outcomes

Recognize the importance of various office business systems for orderly, legal and economical performance of the main tasks of bodies and organizations in each of the systems;, Define and explain the content and meaning of the main concepts and principles of office operations in administrative bodies and other state bodies, and services of local and regional self-government units and legal entities that have public powers;, Describe and explain the organizational structure of parts of administrative bodies and other bodies and legal entities in which most often and mainly conducts office business, Express and describe the content of the diagram of each of the actions through which office business takes place, Use and demonstrate practical knowledge about the technique of conducting office business at each of the levels (actions) of office business.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Regular class attendance, at least 70%. Regular attendance of field classes and practical exercises, 70%
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vojković, Goran. Uredsko poslovanje, spisovodstvo i upravljanje pismohranom. 2018. Narodne novine: Zagreb
Vojković, Goran. Nova Uredba o uredskom poslovanju. 2021. Informator : tjednik za pravna i ekonomska pitanja, vol. 69.
Odobaša, Rajko . Uredsko poslovanje - tijela državne uprave Republike Hrvatske (e-skripta) . 2012. Pravni fakultet: Osijek
. Uredba o uredskom poslovanju. 2021. Narodne novine 75/2021
Optional reading
Kasabašić, Štefanija. Novo uredsko poslovanje u primjeni : i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku : primjeri akata u upravnom postupku - primjena Zakona o općem upravnom postupku. 2015. Novi informator: Zagreb