Financiranje javnih potreba

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaFinanciranje javnih potreba
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Renata Perić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailrenata.peric@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Emina Jerković
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 500
e-mailemina.konjic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

- Javni prihodi – pojam, vrste, razvoj; - Porezi – pojam, vrste, razvoj, porezna terminologija, svrha i ciljevi oporezivanja, pojave vezane uz oporezivanje, temeljna načela oporezivanja, teorije o opravdanju ubiranja poreza; - Doprinosi; - Pristojbe; načela, naplata, vrste - Javni rashodi; pojam, vrste,načela, struktura - Javni zajam; Zaduživanje države – javni dug; - Proračunsko i izvanproračunsko financiranje javnih rashoda – pojam proračuna, načela, vrste, proračunski proces, proračunska kontrola

Ishodi učenja kolegija

Studenti trebaju biti u mogućnosti nakon položenog ispita samostalno definirati i objasniti značaj sustava javnih prihoda i rashoda u suvremenim državama i njegova pravnog uređenja. , Studenti trebaju biti u mogućnosti nakon položenog ispita razlikovati, definirati i objasniti temeljne pojmove financijskog prava., Studenti trebaju biti u mogućnosti nakon položenog ispita objasniti, razlikovati te interpretirati i usporediti različite teorijske pristupe pojedinim poreznim oblicima., Studenti trebaju biti u mogućnosti nakon položenog ispita uočiti i samostalno analizirati i objasniti pojave vezane uz prikupljanje javnih prihoda te utvrđivanje javnih rashoda., Studenti trebaju biti u mogućnosti nakon položenog ispita definirati te analizirati pojave vezane uz proračunski ciklus.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Šimović, J. - Arbutina, H. - Mijatović, N.- Rogić-Lugarić, T.- Cindori, S.. Financijsko pravo i financijska znanost. 2008. Narodne novine d.d., Zagreb
Šimović, J. - Arbutina, H. - Mijatović, N.- Rogić-Lugarić, T.- Cindori, S.. Hrvatski fiskalni sustav. 2010. Narodne novine d.d., Zagreb
Srb, V., Perić, R.. Javne financije. 2004. Grafika, Osijek
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleFinancing of Public Needs
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Renata Perić
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailrenata.peric@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Emina Jerković
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 500
e-mailemina.konjic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

- Public revenues - concept, types, development; - Taxes - concept, types, development, tax terminology, purpose and objectives of taxation, phenomena related to taxation, basic principles of taxation, theories on the justification of tax collection; - Contributions; - Fees; principles, billing, types - Public expenditures; concept, types, principles, structure - Public loan; State borrowing - public debt; - Budgetary and off-budget financing of public expenditures - concept of budget, principles, types, budget process, budget control

Course learning outcomes

After passing the exam, students should be able to independently define and explain the significance of the system of public revenues and expenditures in modern countries and its legal structure., After passing the exam, students should be able to differentiate, define and explain the basic concepts of financial law., After passing the exam, students should be able to explain, differentiate, interpret and compare different theoretical approaches to individual tax forms., After passing the exam, students should be able to observe and independently analyze and explain phenomena related to the collection of public revenues and the determination of public expenditures., After passing the exam, students should be able to define and analyze phenomena related to the budget cycle.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Šimović, J. - Arbutina, H. - Mijatović, N.- Rogić-Lugarić, T.- Cindori, S.. Financijsko pravo i financijska znanost. 2008. Narodne novine d.d., Zagreb
Šimović, J. - Arbutina, H. - Mijatović, N.- Rogić-Lugarić, T.- Cindori, S.. Hrvatski fiskalni sustav. 2010. Narodne novine d.d., Zagreb
Srb, V., Perić, R.. Javne financije. 2004. Grafika, Osijek
Optional reading