Tjelesna i zdravstvena kultura 3

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaTjelesna i zdravstvena kultura 3
Katedra međunarodnopravnih i pravnoteorijskih znanosti i metodologije
Broj ECTS bodova1
Nositelj kolegijamr.sc. Vesna Širić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 49
Telefon+385 31 224 549
e-mailvesna.siric@pravos.hr
Nositelj kolegija Zoran Vladović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 49
Telefon+385 31 224 549
e-mailzoran.vladovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje se mogu podijeliti na osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti, zdravstveni status te materijalne uvjete kojima se na sveučilištu odnosno odjelu raspolaže. Osnovni program sadrži sljedeće kineziološke aktivnosti (atletika, košarka, nogomet, odbojka, plesne strukture, plivanje, rukomet, stolni tenis,..) dok se posebni programi sastoje od aktivnosti koje su bile manje zastupljene u nastavnim programima osnovne i srednje škole (klizanje, fitness, aerobika, odbojka na pijesku, planinarsko pješačke ture, tenis, karate, teakwando, squash, kuglanje…).

Ishodi učenja kolegija

• razlikovanje aerobnog i anaerobnog treninga; • prepoznavanje utjecaja pojedine vježbe na mišićnu skupinu; • priprema treninga i opterećenja prema vlastitim mogućnostima; • demonstracija kompleksa opće pripremnih vježbi; • primjena znanja i zakonitosti redovitog vježbanja u svoje slobodno vrijeme; • izračunavanje indeksa tjelesne mase; • izrada osobnog programa vježbanja; • uspoređivanje osobnih rezultata s normama vježbanja i drugim studentima ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: -
Dodatne činjenice
1. Praćenje zdravstvenog statusa studenata analizom rezultata obveznih sistematskih pregleda koji se provode u suradnji s liječnicima. 2. Praćenje motoričkih znanja i sposobnosti 3. Praćenje i vrednovanja rada na osnovu analize rezultata upitnika o interesima studenata 4. Praćenje angažiranosti u sportsko rekreacijskim aktivnostima. 5. Praćenje angažiranosti u sportu i interesa studenata za sudjelovanje na studentskim sportskim natjecanjima i sportskim priredbama.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePhysical Training and Health Culture 3
Chair of International Law and Theoretical Legal Sciences, Jurisprudence and Methodology
Number of ECTS credits1
Lecturermr.sc. Vesna Širić
Office AddressRadićeva 13 49
Telephone+385 31 224 549
e-mailvesna.siric@pravos.hr
Lecturer Zoran Vladović
Office AddressRadićeva 13 49
Telephone+385 31 224 549
e-mailzoran.vladovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The core of the program consists of sets of various kinesiology activities that can be divided into basic and special curriculum. Students choose them based on their interest, level of acquisition of motor skills, level of ability, health status and material conditions available at the university or department. The basic program contains the following kinesiology activities (athletics, basketball, football, volleyball, dance structures, swimming, handball, table tennis,...) while special programs consist of activities that were less represented in the primary and secondary school curricula (skating, fitness, aerobics, beach volleyball, hiking tours, tennis, karate, teakwando, squash, bowling...).

Course learning outcomes

• distinction between aerobic and anaerobic training; • recognition of the influence of a particular exercise on a muscle group; • preparation of training and workload according to own capabilities; • demonstration of a complex of general preparatory exercises; • application of knowledge and legality of regular exercise in your free time; • calculation of body mass index; • creating a personal exercise program; • comparing personal results with practice norms and other students ,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other: -
ADDITIONAL FACTS
1. Monitoring the health status of students by analyzing the results of mandatory systematic examinations carried out in cooperation with doctors. 2. Monitoring of motor skills and abilities 3. Monitoring and evaluation of the work based on the analysis of the results of the questionnaire about students' interests 4. Monitoring engagement in sports and recreational activities. 5. Monitoring engagement in sports and students' interest in participating in student sports competitions and sports events.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Optional reading