Nomotehnika - seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaNomotehnika - seminar
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova2
Suradnik Ivica Pavić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 4
Telefon+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Propisi i opći akti u hrvatskom sustavu prava, 2. Hijerarhija pravnih propisa, 3. Obujam pravnog propisa, 4. Pretpostavke za izradu i donošenje pravnog propisa, 5. Plan normativne djelatnosti, 6. Načela za izradu pravnih propisa, 7. Izrada konačnog teksta pravnog propisa, 8. Akti Ustavnog suda Republike Hrvatske, 9. Akti institucija Europske unije

Ishodi učenja kolegija

Uspješno analizirati s nomotehničkog aspekta konkretan pravni akt, Izraditi u skladu sa svim predviđenim standardima seminarski rad u pisanom obliku, Usmeno elaborirati određenu temu obrađenu u seminarskom radu, Samostalno izložiti seminarski rad, Argumentirano sudjelovati u raspravi,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Borković, Ivo. Nomotehnika. 1996. Pravni fakultet u Splitu i Pravni fakultet Osijek
Lauc, Zvonimir. Regulatorni sustav Republike Hrvatske, Dvadeseta obljetnica hrvatskoga ustava, HAZU i Hrvatska udruga ustavnog prava. 2010. Novi informator, Zagreb
Lauc, Zvonimir. Kako pisati, čitati, tumačiti i primjenjivati ustav, Ustav i demokracija. 2012. HAZU, Zagreb
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleNomotechnic - Seminar
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits2
Associate Ivica Pavić
Office AddressRadićeva 13 4
Telephone+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Normative regulation in the Croatian regulatory system, 2. Hierarchy of regulations in the Republic of Croatia, 3. Scope of normative regulation, 4. Subjective and objective requirements for normative regulation, 5. Normative regulation plan, 6. Principles of normative regulation, 7. Drafting the final proposition of a regulation and adopting procedure, 8. Acts of the Constitutional Court of the Republic of Croatia, 9. Acts of the institutions of the European Union

Course learning outcomes

Successfully analyse a legal act from a nomotechnical perspective, Write a seminar with respect to all scientific and professional standards, Oral elaboration of select nomotechnical topic researched in the seminar, Completely independent oral presentation of the seminar topic, Argumented discussion on various nomotechnical subjects,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Borković, Ivo. Nomotehnika. 1996. Pravni fakultet u Splitu i Pravni fakultet Osijek
Lauc, Zvonimir. Regulatorni sustav Republike Hrvatske, Dvadeseta obljetnica hrvatskoga ustava, HAZU i Hrvatska udruga ustavnog prava. 2010. Novi informator, Zagreb
Lauc, Zvonimir. Kako pisati, čitati, tumačiti i primjenjivati ustav, Ustav i demokracija. 2012. HAZU, Zagreb
Optional reading