Agrarno i vodno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaAgrarno i vodno pravo
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova3.5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. TEORETIZIRANJA O JAVNOJ IMOVINI 2. UPRAVLJANJE DOBRIMA OD OPĆEG INTERESA 3. UPRAVNOPRAVNA OGRANIČENJA VLASNIŠTVA 4. KONCESIJE I KONCESIONIRANA JAVNA SLUŽBA 5. VODE I VODNO DOBRO 6. UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE VODNIM DOBROM 7. ZAŠTITA VODA 8. GOSPODARENJE ŠUMAMA I OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA 9. UPRAVLJANJE ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM 10. ODRŽAVANJE I ZAŠTITA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 11. KORIŠTENJE I PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 12. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Ishodi učenja kolegija

definirati dobra od općeg interesa (dobra opće upotrebe), nabrojiti i objasniti pojedine vrste dobara od općeg interesa (dobra opće upotrebe), opisati tijek postanka i prestanka javnog dobra te postupak upravljanja i korištenja posebnih dobara (vodno dobro, poljoprivredno zemljište te šume i šumska zemljišta), objasniti postupak nadzora i zaštite nad vodnim dobrom, poljoprivrednim zemljištem te šumama i šumskim zemljištima, objasniti i razlikovati vlasničkopravno uređenje i upravno-pravna ograničenja vlasništva nad dobrima od općeg interesa općenito te posebno u pogledu vodnog dobra, poljoprivrednog zemljišta te šuma i šumskog zemljišta,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu uz aktivno sudjelovanje (ukoliko navedeni izborni predmet upiše veći broj (više od 10) studenata, u protivnome je nastava konzultativna). Nazočnost i sudjelovanje 70% u nastavi preduvjeti su podjeljivanja potpisa kao uredno izvršenih studentskih obveza. U slučaju dužeg vremenskog razdoblja nemogućnosti prisustvovanja nastavi, studenti su dužni opravdati svoje izostanke predmetnom profesoru. U iznimnim situacijama i kada je to opravdano, nastava i ispit održavat će se online putem korištenjem dostupnih platformi (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Zakon o poljoprivrednom zemljištu, . NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22. 2022.
Zakon o vodama, . NN 66/19, 84/21. 2022.
Zakon o šumama, . NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20. 2022.
Izborna literatura
Borković, I.. Upravno pravo. 2002. Narodne novine, Zagreb, str. 25. – 34., 585. – 603.
Zakon o koncesijama, . NN 69/17, 107/20. 2022.
3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, . NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19. 2022.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleAgrarian and Water Law
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits3.5
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. THEORIES ABOUT PUBLIC PROPERTY 2. ADMINISTRATION OF GOODS OF GENERAL INTEREST 3. ADMINISTRATIVE LIMITATIONS OF OWNERSHIP 4. CONCESSIONS AND CONCESSIONED PUBLIC SERVICE 5. WATER AND WATER WELLS 6. MANAGEMENT AND USE OF WATER RESOURCES 7. WATER PROTECTION 8. FOREST MANAGEMENT AND GENERAL USEFUL FUNCTIONS OF FORESTS 9. MANAGEMENT OF FORESTS AND FOREST LAND 10. MAINTENANCE AND PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND 11. USE AND CHANGE OF PURPOSE OF AGRICULTURAL LAND 12. DISPOSAL OF AGRICULTURAL LAND

Course learning outcomes

define goods of general interest (goods of general use), list and explain certain types of goods of general interest (goods of general use), describe the course of creation and termination of public property and the procedure of management and use of special property (water resources, agricultural land and forests and woodlands), explain the procedure of supervision and protection of water resources, agricultural land and forests and forest lands, explain and distinguish between ownership legal regulation and administrative-legal restrictions on ownership of goods of general interest in general and in particular with regard to water assets, agricultural land and forests and forest land,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to attend classes regularly with active participation (if the mentioned optional subject is enrolled by a large number (more than 10) of students, otherwise the classes are consultative). Attendance and participation of 70% in class are prerequisites for signing signatures as duly completed student obligations. In the case of a longer period of inability to attend classes, students are obliged to justify their absences to the relevant professor. In exceptional situations and when justified, classes and exams will be held online using available platforms (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Zakon o poljoprivrednom zemljištu, . NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22. 2022.
Zakon o vodama, . NN 66/19, 84/21. 2022.
Zakon o šumama, . NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20. 2022.
Optional reading
Borković, I.. Upravno pravo. 2002. Narodne novine, Zagreb, str. 25. – 34., 585. – 603.
Zakon o koncesijama, . NN 69/17, 107/20. 2022.
3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, . NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19. 2022.