Osnove kaznenog prava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove kaznenog prava
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenta s osnovnim konceptom i karakteristikama kaznenog prava, stjecanje znanja o temeljnim institutima kaznenog prava i građi Kaznenog zakona te razvijanje osnovnih vještina kritičke analize. Sadržaj kolegija podrazumijeva obradu slijedećih tema: 1. Pojam kaznenog prava Kazneno pravo u širem i užem smislu, supsidijarnost, fragmentarnost, akcesornost, odnos s drugim granama prava, glavno i sporedno kazneno zakonodavstvo, podjela kaznenog prava na opći i posebni dio, načelo zakonitosti. 2. Kazneno djelo Materijalni i formalni pojam kaznenog djela, podjela kaznenih djela prema tipovima bića, nečinjenje, uzročnost, odnos bića i protupravnosti, nužna obrana, krajnja nužda, krivnja, načelo krivnje, ubrojivost, smanjena ubrojivost, samoskrivljena neubrojivost, namjera i nehaj, zablude, ispričavajući razlozi, analiza odgovarajućih slučajeva iz sudske prakse. 3. Stadiji kaznenog djela Pripremne radnje, pokušaj kaznenog djela, posebni slučajevi pokušaja, neprikladni pokušaj, dobrovoljni odustanak, djelotvorno kajanje, analiza odgovarajućih primjera iz sudske prakse. 4. Sudioništvo Mogući koncepti sudioništva, sudioništvo u širem i užem smislu, hrvatski model sudioništva, supočiniteljstvo, posredno počiniteljstvo, poticanje, pomaganje, akcesornost sudioništva u užem smislu, odgovornost za eksces, analiza odgovarajućih primjera iz sudske prakse. 5. Stjecaj i produljeno kazneno djelo Realni i idealni stjecaj, učenje o jedinstvu radnje, prividni stjecaj: specijalnost, supsidijarnost i konsumpcija, odmjeravanje kazne za djela u stjecaju, produljeno kazneno djelo, analiza odgovarajućih primjera iz sudske prakse. 6. Sankcije Novi koncept sankcija u hrvatskom kaznenom pravu, kazne: zatvor i novčana kazna, pdmjeravanje kazne i problematika otegotnih i olakotnih okolnosti, uvjetni otpust, uvjetna osuda, sigurnosne mjere, izricanje sankcija

Ishodi učenja kolegija

Student bi nakon odslušanih predavanja i položenog ispita trebao biti u mogućnosti: Objasniti sadržaj i strukturu kaznenog prava, Definirati temeljne pojmove, Povezivati osnovne institute kaznenog prava, Argumentirano raspravljati o pojedinim problemima , Kritički analizirati ponuđene slučajeve iz sudske prakse,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 70% nastave
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Petar Novoselec. Opći dio kaznenog prava, Peto izmijenjeno izdanje. 2016. Pravni fakultet Osijek
Barbara Herceg Pakšić,. Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu-novo lice prekoračenja granica nužne obrane . 2018. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 25 (2018), 2
Barbara Herceg Pakšić. O preobražaju instituta krajnje nužde u kaznenom pravu- razvoj i (r)evolucija. 2019. Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe, VIII (2019), 1
Barbara Herceg Pakšić,. (Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike. 2020. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda. 2015. / Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 22 (2015), 1/2015
Igor Vuletić,, Marin Mrčela. Kaznenopravne zablude u hrvatskoj sudskoj praksi. 2017. Društveni ogledi, 4 (2017), 1
Igor Vuletić. Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u hrvatskom kaznenom pravu. 2017. Pravni vjesnik, 33 (2017), 2
Izborna literatura
Ksenija Turković, Petar Novoselec, Velinka Grozdanić, Anita Kurtović Mišić, Davor Derenčinović, Igor Bojanić, Maja Munivrana Vajda, Marin Mrčela, Sanja Nola, Sunčana Roksandić Vidlička, Dražen Tripalo, Aleksandar Maršavelski. Komentar Kaznenog zakona. 2013. Narodne novine d.d.
Barbara Herceg Pakšić. Virtualna komunikacija i izazovi kaznenog prava novog doba. 2019. Izazovi digitalnog svijeta / Velki, Tena ; Šolić, Krešimir (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019.
Barbara Herceg Pakšić. Pojmovno određenje i domet doktrine o nemogućnosti zahtijevanja drukčijeg ponašanja unutar sustava ispričavajućih razloga u kaznenom pravu. 2014. Pravni vjesnik, 14 (2014), 3-4
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Criminal Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The aim of the course is to acquaint students with the basic concept and characteristics of criminal law, to acquire knowledge about the basic institutes of criminal law and the material of the Criminal Code and to develop basic skills of critical analysis. The content of the course includes the treatment of the following topics: 1. The term of criminal law Criminal law in a broader and narrower sense, subsidiarity, fragmentarity, accessory, relation with other branches, rights, primary and secondary criminal legislation, division of criminal law into general and special part, principle of legality. 2. Criminal offense Material and formal notion of criminal offense, division of criminal offenses according to types of descriptions of criminal offences, inaction, causality, relation of descrption of criminal offence and wrongdoing, self-defence, necessity, guilt, principle of guilt, accountability, reduced accountability, self-induced mental incapacity , intentions and negligence, ground for excuse. misapprehension, apologetic reasons, analysis of relevant cases from case law. 3. Stages of the offense Preparatory actions, attempted crime, special cases of attempt, inappropriate attempt, voluntary, withdrawal, effective remorse, analysis of relevant case law examples. 4. Complicity Possible concepts of complicity, complicity in a broader and narrower sense, the Croatian model of complicity, co-perpetration, ,indirect perpetration, incitement, aiding, accessory participation in the narrow sense, accountability for excess,, analysis of relevant case law examples. 5. Concurrence of criminal offencesand continuing criminal offense Real and ideal concurrence, learning about the unity of action, apparent concurrence: specialty, subsidiarity and consumption, sentencing for concurring offenses, continuing criminal offense, analysis of relevant court cases practice. 6. Sanctions A new concept of sanctions in Croatian criminal law, penalties: imprisonment and fines, sentencing and aggravating and mitigating circumstances, conditional release, conditional sentence, security measures, imposition of sanctions

Course learning outcomes

After listening to the lectures and passing the exam, the student should be able to: Explain the content and structure of criminal law, Define basic concepts and terms, Link and relate the basic institutes of criminal law, Discuss tndividual problems , Critically analyze the offered cases from case law,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in a minimum of 70% of classes
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Petar Novoselec. Opći dio kaznenog prava, Peto izmijenjeno izdanje. 2016. Pravni fakultet Osijek
Barbara Herceg Pakšić,. Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu-novo lice prekoračenja granica nužne obrane . 2018. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 25 (2018), 2
Barbara Herceg Pakšić. O preobražaju instituta krajnje nužde u kaznenom pravu- razvoj i (r)evolucija. 2019. Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe, VIII (2019), 1
Barbara Herceg Pakšić,. (Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike. 2020. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda. 2015. / Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 22 (2015), 1/2015
Igor Vuletić,, Marin Mrčela. Kaznenopravne zablude u hrvatskoj sudskoj praksi. 2017. Društveni ogledi, 4 (2017), 1
Igor Vuletić. Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u hrvatskom kaznenom pravu. 2017. Pravni vjesnik, 33 (2017), 2
Optional reading
Ksenija Turković, Petar Novoselec, Velinka Grozdanić, Anita Kurtović Mišić, Davor Derenčinović, Igor Bojanić, Maja Munivrana Vajda, Marin Mrčela, Sanja Nola, Sunčana Roksandić Vidlička, Dražen Tripalo, Aleksandar Maršavelski. Komentar Kaznenog zakona. 2013. Narodne novine d.d.
Barbara Herceg Pakšić. Virtualna komunikacija i izazovi kaznenog prava novog doba. 2019. Izazovi digitalnog svijeta / Velki, Tena ; Šolić, Krešimir (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019.
Barbara Herceg Pakšić. Pojmovno određenje i domet doktrine o nemogućnosti zahtijevanja drukčijeg ponašanja unutar sustava ispričavajućih razloga u kaznenom pravu. 2014. Pravni vjesnik, 14 (2014), 3-4