Arhivistika - seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaArhivistika - seminar
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova2
Suradnikizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Br 43/13
Telefon+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

U okviru seminara iz predmeta Arhivistika studenti stječu znanja o arhivskom zakonodavstvu, a koji je usmjeren očuvanju i zaštiti arhivskog gradiva. Studeti su slobodni izabrati jednu od ponudjenih seminarskih tema ili u dogovoru s predmetnih nastavnikom predložiti dopunske teme. Neke od tema: Arhivistika – znanost koja se bavi proučavanjem principa i metoda zaštite arhivskog gradiva kao izvora za povijest i ostale znanosti. Pojam i uloga arhiva. Vrste arhiva. Arhivsko gradivo. Registraturno gradivo.Stvaratelji i imatelji arhivskog gradiva. Struktura i organizacija arhivskog gradiva. Arhivska jedinica; fond, serija, dosje, predmet, dokument. Načela sređivanja. Evidencija gradiva izvan arhiva. Evidencija gradiva u arhivu. Vrednovanje, odabiranje i izlučivanje. Preuzimanje arhivskog gradiva. Smještaj arhivskog gradiva. Zaštita arhivskog gradiva.

Ishodi učenja kolegija

Izraditi seminarski rad., Opisati povijest i razvoj arhivskih instituta u okviru teme istraživanja., Objasniti organizaciju i način rada arhivskih službi ako je obuhvaćeno predmetom istraživanja,, Usporediti prednosti i nedostatke pojedinih arhivskih instituta u okviru teme istraživanja., Koristiti arhivsku građu u svrhu pronalaženja i korištenja izvora. ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Stulli, B. . Priručnik iz arhivistike. 1977. Zagreb
Paver, J. - Eržišnik B. . Arhivistika za djelatnike u pismohranama. 1992. Zagreb
Beuc I.. Arhivistika - predavanja na arhivističkom tečaju u Zagrebu. 1968. Zagreb
Stipišić J.. Pomoćne povijesne znanosti,. 1985. Zagreb
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleArchivistics - Seminar
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits2
Associateizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Office AddressRadićeva 13 Br 43/13
Telephone+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

In the seminar from the course Archives, students acquire knowledge about archival legislation, which is aimed at preserving and protecting archival material. Students are free to choose one of the offered seminar topics or, in agreement with the subject teacher, to propose additional topics. Some of the topics: Archival science - a science that deals with the study of the principles and methods of protection of archival material as a source for history and other sciences. The concept and role of archives. Types of archives. Archive material. Registry material. Creators and owners of archive material. Structure and organization of archival material. Archive unit; fund, series, file, item, document. Principles of arrangement. Records of materials outside the archive. Records of materials in the archive. Evaluation, selection and selection. Downloading archive material. Accommodation of archival material. Protection of archival material.

Course learning outcomes

create a seminar paper., Describe the history and development of archival institutes within the scope of the research topic., Explain the organization and way of working of archival services if it is included in the subject of the research., Compare the advantages and disadvantages of individual archival institutes within the framework of the research topic., Use archival materials for the purpose of finding and using sources.,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Stulli, B. . Priručnik iz arhivistike. 1977. Zagreb
Paver, J. - Eržišnik B. . Arhivistika za djelatnike u pismohranama. 1992. Zagreb
Beuc I.. Arhivistika - predavanja na arhivističkom tečaju u Zagrebu. 1968. Zagreb
Stipišić J.. Pomoćne povijesne znanosti,. 1985. Zagreb
Optional reading