Lokalna samouprava seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaLokalna samouprava seminar
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova2
Suradnik Ivica Pavić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 4
Telefon+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

I. Temelji lokalne samouprave (1. Temeljni pojmovi lokalne samouprave, 2. Normativni izvori lokalne samouprave, 3. Povijesni razvitak lokalne samouprave, 4. Europske tradicije lokalne samouprave) II. Sustav teritorijalne samouprave (1. Lokalni poslovi, 2. Stupnjevanje lokalne samouprave, 3. Tipologija lokalnih jedinica, 4. Načela lokalne samouprave, 5. Dobro lokalno upravljanje) III. Komparativna lokalna samouprava (1. Vijeće Europe i lokalna samouprava, 2. Komparativni pristup lokalnoj samoupravi – lokalna samouprava u državama članicama Europske unije) IV. Teritorijalna osnova lokalne samouprave (1. Kriteriji teritorijalne podjele, 2. Dileme teritorijalne podjele) V. Ustrojstvo lokalne samouprave Republike Hrvatske (1. Faze razvoja hrvatske lokalne samouprave, 2. Jedinice lokalne i regionalne samouprave, 3. Predstavničko tijelo, 4. Izvršno tijelo, 5. Upravna tijela, 5. Mjesna samouprava) VI. Financiranje lokalne samouprave (1. Izvori financiranja lokalne samouprave, 2. Lokalni proračun) VII. Lokalni izbori (1. Izbor članova predstavničkih tijela, 2. Izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, 3. Zaštita izbornog prava) VIII. Nadzor nad lokalnom samoupravom (1. Nadzor u samoupravnom i prenesenom djelokrugu, 2. Zaštita prava na lokalnu samoupravu) IX. Regionalni razvoj (1. Prekogranična suradnja, 2. Regije i regionalni razvoj)

Ishodi učenja kolegija

Definirati i razlikovati temeljne pojmove lokalne samouprave, Pravilno citirati korištene izvore literature, Istražiti zadanu temu prema vlastito odabranim kriterijima, Napisati seminarski rad na odabranu temu i prezentirati ga javno, Kritički analizirati funkcioniranje lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Blagojević, Anita, Tucak, Ivana. Pravni i institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave. 2021. Pravni fakultet Osijek
Koprić, Ivan (ur.). Javna uprava: nastavni materijali. 2006. Društveno veleučilište, Pravni fakultet Zagreb
Koprić, Ivan (ur.). Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj - odabrana poglavlja. 2013. Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Zagreb
Izborna literatura
Lauc, Zvonimir. Acquis Vijeća Europe i hrvatska lokalna samouprava, Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska Unija. 2010. Pravni fakultet u Splitu
. Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj (Zbornik radova). 1998. Osječko-baranjska županija, Pravni fakultet Osijek, Veleposlanstvo lokalne demokracije Slovenije, Osijek
Lauc, Zvonimir. Decentralizacija: uvjet optimalizacije lokalne i regionalne samouprave. 2001. Hrvatska javna uprava, 3(2001), 2
Lauc, Zvonimir. Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj - de lege ferenda. 2000. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50(2000), 1/2
Lauc, Zvonimir. Promicanje i provedba načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi, osobito načela supsidijarnosti. 1999. Hrvatska javna uprava, 1(1999), 3
Hrženjak, Juraj. Lokalna i regionalna samouprava u Republici Hrvatskoj. 2004. Informator, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleLocal Self-Government - Seminar
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits2
Associate Ivica Pavić
Office AddressRadićeva 13 4
Telephone+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

I. Introduction to local government and local governance, II. Multi-layer government, local competences and principles of local self-government, III. Comparative local self-government, IV. Criteria and dilemmas of territorial and competence division, V. Local self-government in the Republic of Croatia, VI. Financing local self-government, VII. Local elections system, VIII. Local self-government supervision and constitutionality/legality control, IX. Regional development and cooperation

Course learning outcomes

Define and differentiate between local self-government terms, Appropriate use of available local self-government literature, Research a given topic by set or personally chosen criteria, Writing and oral presentation of a research paper (seminar), Critical analysis of the functioning of local self-government in the Republic of Croatia,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Blagojević, Anita, Tucak, Ivana. Pravni i institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave. 2021. Pravni fakultet Osijek
Koprić, Ivan (ur.). Javna uprava: nastavni materijali. 2006. Društveno veleučilište, Pravni fakultet Zagreb
Koprić, Ivan (ur.). Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj - odabrana poglavlja. 2013. Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Zagreb
Optional reading
Lauc, Zvonimir. Acquis Vijeća Europe i hrvatska lokalna samouprava, Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska Unija. 2010. Pravni fakultet u Splitu
. Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj (Zbornik radova). 1998. Osječko-baranjska županija, Pravni fakultet Osijek, Veleposlanstvo lokalne demokracije Slovenije, Osijek
Lauc, Zvonimir. Decentralizacija: uvjet optimalizacije lokalne i regionalne samouprave. 2001. Hrvatska javna uprava, 3(2001), 2
Lauc, Zvonimir. Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj - de lege ferenda. 2000. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50(2000), 1/2
Lauc, Zvonimir. Promicanje i provedba načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi, osobito načela supsidijarnosti. 1999. Hrvatska javna uprava, 1(1999), 3
Hrženjak, Juraj. Lokalna i regionalna samouprava u Republici Hrvatskoj. 2004. Informator, Zagreb