Upravno pravo - opći dio seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUpravno pravo - opći dio seminar
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova2
Suradnikdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Marko Sukačić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 51/13
Telefon+385 31 224 500
e-mailmarko.sukacic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Pripremiti i osposobiti studente za unapređenje i poboljšanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina, razumijevanje, usvajanje te sažeto usmeno (pismeno) izlaganje relevantnih i ključnih informacija/podataka iz odabranih područja upravnog prava i uprave. Upoznati studente sa osnovnim načelima i načinima akademskog pisanja i izrade seminarskih radova, pravilnog pretraživanja dostupnih izvora (znanstvene literature) i citiranja, uz proučavanje izabranih instituta upravnog prava te zakonskih propisa za odgovarajuća posebna upravna područja. Cilj je kod studenata postaviti temelje pravnog rasuđivanja, usmenog i pismenog izražavanja te smislenog argumentiranja vlastitih stajališta.

Ishodi učenja kolegija

usmeno i pismeno se izražavati uz primjenu osnovnih načela akademskog izražavanja, definirati i razlikovati osnovne upravno-pravne pojmove i institute, smisleno argumentirati stajališta o zadanoj temi/području rasprave, izraditi pisani seminarski rad na odabranu temu i usmeno ga izložiti uz odgovarajuće priloge, analizirati zakonske odredbe za odgovarajuća posebna upravna područja i institute,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito dolaziti na seminarsku nastavu uz aktivno sudjelovanje. Nazočnost i sudjelovanje 70% u seminarskoj nastavi preduvjeti su podjeljivanja potpisa kao uredno izvršenih studentskih obveza te mogućnost polaganja ispita na predroku. U slučaju dužeg vremenskog razdoblja nemogućnosti prisustvovanja nastavi, studenti su dužni opravdati svoje izostanke voditeljici seminara. Studenti su dužni izraditi pisani seminarski rad i usmeno ga izložiti putem prezentacije i pripadajućih priloga radi organizacije rada u grupama. U iznimnim situacijama i kada je to opravdano, seminarska nastava održavat će se online putem korištenjem dostupnih platformi (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleAdministrative Law - General Part - Seminar
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits2
Associatedoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Marko Sukačić
Office AddressRadićeva 13 51/13
Telephone+385 31 224 500
e-mailmarko.sukacic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Pripremiti i osposobiti studente za unapređenje i poboljšanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina, razumijevanje, usvajanje te sažeto usmeno (pismeno) izlaganje relevantnih i ključnih informacija/podataka iz odabranih područja upravnog prava i uprave. Upoznati studente sa osnovnim načelima i načinima akademskog pisanja i izrade seminarskih radova, pravilnog pretraživanja dostupnih izvora (znanstvene literature) i citiranja, uz proučavanje izabranih instituta upravnog prava te zakonskih propisa za odgovarajuća posebna upravna područja. Cilj je kod studenata postaviti temelje pravnog rasuđivanja, usmenog i pismenog izražavanja te smislenog argumentiranja vlastitih stajališta.

Course learning outcomes

to express oneself orally and in writing with the application of the basic principles of academic expression, define and distinguish basic administrative-legal concepts and institutes, meaningfully argue points of view on a given topic/area of discussion, create a written seminar paper on a chosen topic and present it orally with appropriate attachments, analyze the legal provisions for the corresponding special administrative areas and institutes,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to regularly attend seminar classes with active participation. Attendance and participation of 70% in the seminar classes are prerequisites for the distribution of signatures as properly completed student obligations and the possibility of taking the exam early. In the case of a longer period of inability to attend classes, students are obliged to justify their absences to the seminar leader. Students are required to prepare a written seminar paper and present it orally through a presentation and related attachments for the purpose of organizing work in groups. In exceptional situations and when justified, seminar classes will be held online using available platforms (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Optional reading