Statistika i informatika javne uprave

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaStatistika i informatika javne uprave
Katedra ekonomskih znanosti
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Martina Mikrut Nađsombat
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmartina.mikrut@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Predrag Zima
Zgrada, kabinetRadićeva 13 R-17/11
Telefon+385 91 2245 509
e-mailpredrag.zima@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Pojam i predmet proučavanja statistike. Izvori podataka i metode prikupljanja podataka. Faze rada statističke metode. Statističko tabeliranje. Grafičko prikazivanje nominalnih i redoslijednih nizova. Relativni brojevi kvalitativnih nizova. Numerički nizovi. Grafičko prikazivanje numeričkih nizova. Srednje vrijednosti. Aritmetička sredina. Medijan. Mod. Analiza vremenskih nizova. Indeksna metoda. Individualni indeksi stalne baze. Verižni indeksi. Preračunavanje Linearni trend. Informatička tehnologija i pravo. Kibernetika. Opća teorija sistema. Teorija informacija. Teorija upravljanja. Nastanak pravne informatike: jurimetrija, prijmena pravne informatike. Područja primjene pravne informatike i pravo informacija. Vrste i povijesni razvoj računala. Predmet prava informacija. Subjekti prava informacija. Ustavno pravo kao izvor prava informacija. Robni karakter informacije. Javno informiranje i telekomunikacije (mediji). Pravno na informaciju i državni informacijski sustav. Pravni informacijski sustavi: Informacijski sustavi; Izgradnja pravnih informacijskih sustava; Komparativni pregled pravnih informacijskih sustava. Pravna informatika i upravno pravo. Informatizacija uprave.

Ishodi učenja kolegija

Očekivani ishodi učenja za predmet 1. Definirati osnovne pojmova statistike 2. Definirati, opisati i analizirati pojave iz sustava javne uprave primjenom kvantitativnog i kvalitativnog izražavanja 3. Prepoznati vrstu varijabli 4. Izračunati i interpretirati relativne brojeve 5. Izračunati i interpretirati srednje vrijednosti 6. Izračunati i interpretirati individualne indekse i linearni trend 7. Opisati ulogu informatičke tehnologije u pravu 8. Definirati i obrazložiti područja primjene pravne informatike i prava informacija 9. Objasniti ustavno pravo kao izvor prava informacija 10. Samostalno prikupljati podatke uz primjenu odgovarajućih metoda prikupljanja podataka,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleStatistics and Informatics of Public Administration
Chair of Economic Sciences
Number of ECTS credits5
Lecturerizv.prof.dr.sc. Martina Mikrut Nađsombat
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmartina.mikrut@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Predrag Zima
Office AddressRadićeva 13 R-17/11
Telephone+385 91 2245 509
e-mailpredrag.zima@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Concept and object of study of statistics. Data sources and data collection methods. Stages of statistical method work. Statistical tabulation. Graphical display of nominal and ordinal series. Relative numbers of qualitative series. Numeric strings. Graphical representation of numerical sequences. Mean values. Arithmetic mean. Median. Mod. Time series analysis. Index method. Individual indexes of permanent base. Chain indexes. Recalculation Linear trend. Information technology and law. Cybernetics. General system theory. Information theory. Management theory. The emergence of legal informatics: jurisprudence, application of legal informatics. Areas of application of legal informatics and information law. Types and historical development of computers. The subject of the right to information. Subjects of the right to information. Constitutional law as a source of the right to information. Commodity character of the information. Public information and telecommunications (media). Legal information and state information system. Legal information systems: Information systems; Construction of legal information systems; Comparative review of legal information systems. Legal informatics and administrative law. Computerization of administration.

Course learning outcomes

Expected learning outcomes for the subject 1. Define the basic concepts of statistics 2. Define, describe and analyze phenomena from the public administration system using quantitative and qualitative expressions 3. Recognize the type of variables 4. Calculate and interpret relative numbers 5. Calculate and interpret mean values 6. Calculate and interpret individual indices and linear trend 7. Describe the role of information technology in law 8. Define and explain the areas of application of legal informatics and the right to information 9. Explain constitutional law as a source of the right to information 10. Collect data independently using appropriate data collection methods.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Optional reading