Osnove radnog i socijalnog prava - seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove radnog i socijalnog prava - seminar
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova2
Suradnik Tena Konjević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 kabinet broj 56
Telefon+385 31 224 556
e-mailtena.konjevic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Seminarska nastava iz kolegija Osnove radnog i socijalnog prava održavat će se sukladno rasporedu te prema uputama predmetnog nastavnika. Ključne obveze studenata sastoje se od samostalnog izlaganja odabrane teme te od stručne obrade teme kroz pisanje seminarskog rada. Seminarski rad predstavlja stručnu obradu materije koja je predmetom izučavanja u okviru kolegija Osnove radnog i socijalnog prava na stručnom upravnom studiju Pravnog fakulteta u Osijeku i ima za cilj produbiti znanja iz izabranog područja istraživanja. Seminarski radovi najbolji su uvod u potencijalna kasnija istraživanja, diplomski ili znanstveni rad te inter alia služe za prepoznavanje studenata koji raspolažu interesom, potencijalima i kapacitetima za znanstveno istraživanje. Tema rada može predstavljati teorijsku razradu određenog problema, praktično istraživanje neke pojave ili analizu slučaja iz prakse. Izabrana tema seminarske radnje može obuhvatiti bilo koju temu iz redovnog programa predmeta, ali i svaku drugu koja sadržajno ulazi u područje osnova radnog i socijalnog prava u najširem smislu riječi (međunarodno radno pravo, europsko radno pravo, europsko pravo socijalne sigurnosti, pravo pacijenata, socijalna kohezija, međunarodni radnopravni standardi, ekonomska i socijalna prava kao ljudska prava i dr.). Posebno će se cijeniti i poticati odabir tema koje iziskuju interdisciplinarna znanja i pristup. U pravilu, temu seminarskog rada predlaže u okviru ponuđenih tema od strane Katedre polaznica/polaznik iz područja koje je predmetom njihova interesa zbog kojega su izabrali pohađanje predmetnog seminara. Sugerira se da se prilikom odabira teme polaznici vode kriterijima aktualnosti i relevantnosti teme za nastavni predmet i dostupnosti relevantne građe. Teme i literatura sadržana u Silabusu predstavlja samo osnovni smjerokaz za pisanje seminarskog rada i ima za cilj uputiti na relevantne izvore i autore. Korištenje stranih izvora u pisanom i elektronskom obliku je poželjno i dobro došlo. Štoviše, posebno će se uzimati u obzir prilikom bodovanja rada.

Ishodi učenja kolegija

Stručna obrada materije koja je predmetom izučavanja u okviru kolegija., Produbljivanje znanja iz izabranog područja istraživanja., Samostalno usmeno izlaganje odabranog područja istraživanja., Diferenciranje znanja nužnih za primjenu relevantnih instituta radnog i socijalnog prava., Interpretacija pravnih normi i instituta osnova radnog i socijalnog prava te primjena stečenih znanja u radnopravnim i socijalnopravnim situacijama., Izrada jednostavnijih ugovora i odluka iz područja radnog i socijalnog zakonodavstva.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito pratiti objave Katedre s u svezi izvođenja seminarske nastave za kolegij Osnove radnog i socijalnog prava.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ravnić, Anton. Osnove radnog prava – domaćeg, usporednog i međunarodnog. 2004. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
Bejaković, Predrag; Crnkić, Tamara; Cvitanović, Irena et al.. Zakon o radu s komentarima i tumačenjima. 2014. Timpress, Zagreb
Vinković, Mario (ur.); Vasiljević, Snježana; Gović Penić, Iris, . Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu. 2016. Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Zagreb, dostupno na: https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/Priručnik%20o%20diskriminaciji%20i%20mobbingu%20na%20radnom%20mjestu.pdf
Gović Penić, Iris; Koić, Elvira; Vasiljević, Snježana; Vinković, Mario. Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu (pravna i medicinska motrišta). 2018. Sindikat naftnog gospodarstva i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Zagreb, dostupno na: https://mobbing.hr/wp-content/uploads/2018/12/Priručnik-o-diskriminaciji-i-mobingu-na-radnom-mjestu-BROŠURA-4.10.2018.pdf
. Zakon o radu, NN., br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23.. 0.
. Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, NN., br. 93/14, 26/15.. 0.
. Zakon o suzbijanju diskriminacije, NN., br. 85/08, 112/12.. 0.
. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, NN., br. 152/22.. 0.
. Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, NN., br. 66/19, 53/20, 144/20, 114/22.. 0.
. Zakon o strancima, NN., br. 133/20, 114/22, 151/22.. 0.
. Zakon o tržištu rada , NN., 118/18, 32/20, 18/22.. 0.
. Zakon o mirovinskom osiguranju NN., br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21, 119/22.. 0.
. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN., br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23.. 0.
. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju NN., br. 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23.. 0.
. Zakon o socijalnoj skrbi, NN., br. 18/22, 46/22, 119/22.. 0.
Izborna literatura
Vinković, Mario. Horizontalna harmonizacija hrvatskog (radnog) zakonodavstva - kamo je nestala zabrana diskriminacije i zaštita majčinstva/roditeljstva?, u: Novi Zakon o radu - Detaljni komentar novih odredaba. 2010. Rosip doo, Zagreb
Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava. 2014. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
Potočnjak, Željko (ur.); Crnić, Ivica et al.. Radni odnosi u Republici Hrvatskoj. 2007. Pravni fakultet u Zagrebu i Organizator, Zagreb
Vasiljević, Snježana, Vinković, Mario. Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova. 2019. Narodne novine, Zagreb
. Zakon o osiguranju radničkih tražbina, NN., br. 70/17, 18/23.. 0.
. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, NN., br. 110/19.. 0.
. Zakon o doplatku za djecu, NN., br. 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18.. 0.
. Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine, NN., br. 153/13. . 0.
. Zakon o europskim radničkim vijećima, NN., br. 93/14, 127/17.. 0.
. Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE), NN., br. 93/14.. 0.
. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN., br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23.. 0.
. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, NN., br. 80/13, 15/18, 26/21, 46/22.. 0.
. Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, NN., br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20.. 0.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Labour and Social Law - Seminar
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits2
Associate Tena Konjević
Office AddressRadićeva 13 kabinet broj 56
Telephone+385 31 224 556
e-mailtena.konjevic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Seminar classes from the Basics of Labor and Social Law course will be held according to the schedule and according to the instructions of the subject teacher. The seminar paper represents a professional treatment of the matirial that is the subject of study within the framework of the Bases of Labor and Social Law course at the Faculty of Law in Osijek and aims to deepen knowledge in the chosen field of research. Seminar papers are the best introduction to potential later research, diploma paper or scientific work, and inter alia serves to identify students who have interest, potential, and capacity for scientific research. The topic of the paper can represent a theoretical elaboration of a certain problem, a practical investigation of a phenomenon, or an analysis of a case from practice. The chosen topic of the seminar activity can cover any topic from the regular course program, but also any other topic that meaningfully enters the field of the Basis of Labor and Social law in the broadest sense of the word (international labor law, European labor law, European social security law, patients' rights, social cohesion, international labor law standards, economic and social rights as human rights, etc.). The selection of topics that require interdisciplinary knowledge and approach will be especially appreciated and encouraged. The subject of the seminar work is proposed by the student from the field that is the subject of their interest, which is why they chose to attend the subject seminar. It is suggested that when choosing a topic, the participants are guided by the criteria of topicality and relevance of the topic for the course and the availability of relevant material. The topics and literature contained in the Syllabus represent only a basic guideline for writing a seminar paper and are intended to refer to relevant sources and authors. The use of foreign sources in written and electronic form is desirable and welcome. Moreover, it will be taken into account when evaluating the work.

Course learning outcomes

Professional treatment of the material that is the subject of study., Deepening of knowledge in the chosen field of research., Independent oral presentation of the chosen field of research., Differentiation of knowledge necessary for the application of relevant institutes of labor and social law., Interpretation of legal norms and institutes of the basis of labor and social law and application of acquired knowledge in labor law and social law situations., Drafting simpler contracts and decisions in the field of labor and social legislation.,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to regularly follow the Department's announcements regarding the conduct of seminar classes for the Basics of Labor and Social Law course.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ravnić, Anton. Osnove radnog prava – domaćeg, usporednog i međunarodnog. 2004. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
Bejaković, Predrag; Crnkić, Tamara; Cvitanović, Irena et al.. Zakon o radu s komentarima i tumačenjima. 2014. Timpress, Zagreb
Vinković, Mario (ur.); Vasiljević, Snježana; Gović Penić, Iris, . Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu. 2016. Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Zagreb, dostupno na: https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/Priručnik%20o%20diskriminaciji%20i%20mobbingu%20na%20radnom%20mjestu.pdf
Gović Penić, Iris; Koić, Elvira; Vasiljević, Snježana; Vinković, Mario. Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu (pravna i medicinska motrišta). 2018. Sindikat naftnog gospodarstva i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Zagreb, dostupno na: https://mobbing.hr/wp-content/uploads/2018/12/Priručnik-o-diskriminaciji-i-mobingu-na-radnom-mjestu-BROŠURA-4.10.2018.pdf
. Zakon o radu, NN., br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23.. 0.
. Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, NN., br. 93/14, 26/15.. 0.
. Zakon o suzbijanju diskriminacije, NN., br. 85/08, 112/12.. 0.
. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, NN., br. 152/22.. 0.
. Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, NN., br. 66/19, 53/20, 144/20, 114/22.. 0.
. Zakon o strancima, NN., br. 133/20, 114/22, 151/22.. 0.
. Zakon o tržištu rada , NN., 118/18, 32/20, 18/22.. 0.
. Zakon o mirovinskom osiguranju NN., br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21, 119/22.. 0.
. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN., br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23.. 0.
. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju NN., br. 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23.. 0.
. Zakon o socijalnoj skrbi, NN., br. 18/22, 46/22, 119/22.. 0.
Optional reading
Vinković, Mario. Horizontalna harmonizacija hrvatskog (radnog) zakonodavstva - kamo je nestala zabrana diskriminacije i zaštita majčinstva/roditeljstva?, u: Novi Zakon o radu - Detaljni komentar novih odredaba. 2010. Rosip doo, Zagreb
Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava. 2014. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
Potočnjak, Željko (ur.); Crnić, Ivica et al.. Radni odnosi u Republici Hrvatskoj. 2007. Pravni fakultet u Zagrebu i Organizator, Zagreb
Vasiljević, Snježana, Vinković, Mario. Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova. 2019. Narodne novine, Zagreb
. Zakon o osiguranju radničkih tražbina, NN., br. 70/17, 18/23.. 0.
. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, NN., br. 110/19.. 0.
. Zakon o doplatku za djecu, NN., br. 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18.. 0.
. Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine, NN., br. 153/13. . 0.
. Zakon o europskim radničkim vijećima, NN., br. 93/14, 127/17.. 0.
. Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE), NN., br. 93/14.. 0.
. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN., br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23.. 0.
. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, NN., br. 80/13, 15/18, 26/21, 46/22.. 0.
. Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, NN., br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20.. 0.