Naslovna


Stručni upravni studij

Stručni naziv koji se stječe završetom studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica javne uprave (baccalaureus/baccalaurea) – bacc. admin. publ.

Trajanje studija: Studij traje tri godine završetkom kojih student stječe 180 ECTS bodova. Studij se izvodi kroz šest semestara.

Redoviti studenti stručnog upravnog studija stječu pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 45 ECTS bodova iz prethodne godine studija, što obavezno uključuje pozitivnu ocjenu dva upisana seminara.

Izvanredni studenti stručnog upravnog studija stječu pravo upisa u II i III godinu stjecanjem najmanje 43 ECTS boda, što obavezno uključuje pozitivnu ocjenu dva seminarska rada.

Student može ponovno upisati istu godinu studija samo jedanput, i to ako je ostvario najmanje 24 ECTS boda u godini koju ponavlja.
Ukoliko redoviti student ne ispuni taj u uvjet gubi status redovitog studenta.

Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara (redoviti studenti upisuju jedan seminar u svakom semestru), vježbi, pojedinačnih i grupnih konzultacija, ispita, kolokvija. Stručni upravni studij ima za cilj obrazovanje prvostupnika koji se osposobljavaju za stručno etično i samostalno obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj upravni, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, sudovima, trgovačkim društvima, institucijama javnog sektora, drugim oblicima društvenog organiziranja.

Stručni upravni studij završava polaganjem svih ispita i uspješnom izradom završnog rada u skladu sa Studijskim programom.

Završetkom studijskog programa student stječe osnovne kompetencije za samostalno obavljanje poslova upravnih referenata. Student je sposoban samostalno voditi upravne postupke, donositi rješenja i druge upravne akte, voditi upisnike te obavljati druge stručne upravne poslove. Student je osposobljen služiti se pravnim propisima, sudskom praksom kao izvorom prava te domaćom i stranom stručnom literaturom. Student je ujedno osposobljen koristiti stručni jezik, komunicirati sa strankama te samostalno rješavati upravne predmete. Osobe sa završenim Stručnim upravnim studijem osposobljene su za rad u tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, tijelima pravosuđa, javnim službama, kao i gospodarskim subjektima u javnom sektoru na prostoru Republike Hrvatske i Europske unije.

Student može nastaviti studij na specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave ili srodnom studiju uz uvjete propisane za upis na taj studij.

Izvedbeni-strucni-2017-18K.pdf

Izvedbeni-strucni-2016-17.pdf
Popis i šifre predmeta po godinama za 2014/2015 akad. god.